(+84) 28 6270 7278
  • English
  • Tiếng Việt

Nghi dinh 90-2019-ND-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng có hiệu lực từ 1-1-2020