Cách thức định giá tài sản góp vốn

Định giá tài sản góp vốn Hiện nay, có rất nhiều trường hợp các thành viên/cổ đông góp vốn vào doanh nghiệp bằng các tài sản khác không phải là tiền mặt, ngoại tệ hay vàng. Theo Điều 33 Luật doanh nghiệp 2014 thì tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại […]
Continue Reading