Các loại giấy tờ nào do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp mà không buộc phải hợp pháp hóa lãnh sự?

Theo quy định tại Điều 2.2 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP, Hợp pháp hóa lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt […]
Continue Reading

Tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh có được tự quyết định giá bán hàng hóa, dịch vụ không?

Quyế định giá bán hàng hóa, dịch vụ: To toàn bộ hệ thống kinh tế quốc gia có thể vận hành theo trường học cơ bản, giá thành chính là một trong các trọng yếu tố. Giá cả hành hóa, dịch vụ sẽ phản ánh được quy luật cung – cầu hiện hữu của từng […]
Continue Reading