tam-hoan-hop-dong

Tạm hoãn hợp đồng lao động, trường hợp nào được tạm hoãn hợp đồng lao động

Tạm hoãn hợp đồng lao động là tạm thời ngừng việc thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động đã cam kết trong một thời gian nhất định theo quy định của pháp luật hoặc theo sự thoả thuận của các bên hợp đồng Các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động Theo Điều […]
Continue Reading
duoi-viec-sai-luat

Quy trình khởi kiện khi bị đuổi việc sai luật

Quy trình khởi kiện khi bị đuổi việc sai luật Trường hợp người sử dụng lao động đã có hành vi sa thải, đuổi việc nhân viên trái luật, người lao động tiến hành khởi kiện ra Tòa án cấp huyện, nơi có trụ sở của người sử dụng lao động. Tranh chấp lao động […]
Continue Reading
tranh-chap-hop-dong-dat-coc

Những lưu ý khi xảy ra tranh chấp hợp đồng đặt cọc

Tranh chấp hợp đồng đặt cọc: Theo quy định trong Bộ Luật Dân Sự 2015, hợp đồng đặt cọc được định nghĩa như sau. Điều 328 1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền […]
Continue Reading
sa-thai-nguoi-lao-dong-dung-luat

Những điều kiện để sa thải người lao động đúng luật

Sa thải người lao động đúng luật: Sa thải là hình thức kỷ luật nặng nhất được người sử dụng lao động áp dụng đối với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật ở mức lỗi nặng. Đây là hình thức kỷ luật được người sử dụng lao động áp dụng đối […]
Continue Reading
giao-ket-hop-dong-lao-dong

Nguyên Tắc Giao Kết Hợp Đồng Lao Động

Giao kết hợp đồng lao động được hiểu là sự thương lượng, thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động để thống nhất và xác lập các điều khoản của hợp đồng lao động. Khái niệm: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử […]
Continue Reading
quyet-dinh-tang-luong

Mẫu Quyết Định Tăng Lương Cho Nhân Viên

1. Quyết định tăng lương cho doanh nghiệp CÔNG TY …….. Số: …./20….-QĐ-TL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————– ….., ngày … tháng … năm 20…. QUYẾT ĐỊNHVề việc tăng lương cho Nhân viên – Căn cứ vào quy chế lương thưởng và Điều […]
Continue Reading
quyet-dinh-giam-luong

Mẫu Quyết Định Giảm Lương

CÔNG TY………..   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- Số: … / QĐ – … ……., ngày……tháng……năm…… QUYẾT ĐỊNH GIẢM LƯƠNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY…………………………. – Căn cứ Bộ luật lao động 2012; – Căn cứ vào quy chế lương thưởng và Điều lệ hoạt động của […]
Continue Reading
mau-hop-dong-lao-dong

Mẫu Hợp Đồng Lao Động Chi Tiết

Mẫu hợp đồng lao động chi tiết CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………, ngày…… tháng …… năm …… HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Số:……………… Căn cứ Bộ luật Lao động 2019 Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên Hôm nay, tại ……………………………………………………………………….. […]
Continue Reading
thanh-ly-hop-dong-lao-dong

MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (Thanh lý Hợp đồng lao động số ………..) – Căn cứ Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/6/2012; – Căn cứ Hợp […]
Continue Reading
thoa-thuan-lao-dong

Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Lao Động

Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Lao Động Mẫu số 01 TÊN DOANH NGHIỆP…….——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc  DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG Tháng …. Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị […]
Continue Reading
thoa-thuan-tam-hoan

Mẫu Thỏa Thuận Tạm Hoãn

Mẫu thỏa thuận tạm hoãn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty …………….. Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………….. Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………. Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………… Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………….. Số […]
Continue Reading
bao-mat-thong-tin

Mẫu thỏa thuận bảo mật thông tin

Mẫu thỏa thuận bảo mật thông tin khi làm việc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN THỎA THUẬN(Vv: Bảo mật thông tin Dự án …………………………………………….. ) – Căn cứ qui định tại Bộ luật dân sự, Luật Thương Mại và Luật Sở hữu trí tuệ. […]
Continue Reading
quyet-dinh-cham-dut-hop-dong-lao-dong

Mẫu Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động CÔNG TY CP/TNHH ABCD                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              ***                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ___/2022/QĐ-ABCD                                           ——–o0o——–                                                                                            Địa danh, ngày  ___  tháng __ nămQUYẾT ĐỊNH VV: Chấm dứt hợp đồng lao động——————– […]
Continue Reading
noi-quy-cong-ty

Mẫu Nội Quy Công Ty Phổ Biến

NỘI QUY CÔNG TY THƯƠNG MẠI I. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG Mục 1. Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi. Điều 1: Biểu thời gian làm việc trong ngày: – Số giờ làm việc trong ngày: 8 tiếng. – Số ngày làm việc trong tuần: 5.5 ngày.Từ thứ Hai đến trưa thứ Bảy. – Thời […]
Continue Reading
hop-dong-dat-coc

Mẫu hợp đồng đặt cọc phổ biến

Mẫu hợp đồng đặt cọc phổ biến CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC (V/v: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất) Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ……, tại ……………………………. chúng tôi gồm:           Bên đặt cọc (Sau đây gọi tắt là Bên A) […]
Continue Reading
hop-dong-lao-dong-voi-nguoi-nuoc-ngoai

Mẫu Hợp Đồng Lao Động Với Người Nước Ngoài

Mẫu hợp đồng lao động với người nước ngoài: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Số: ………………/HĐLĐ/2022 Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm …..…. Tại … NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A): CÔNG TY ……………… Đại diện Ông/Bà: …………… Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: ………… Điện thoại: ………… Mã số thuế: ………… NGƯỜI LAO […]
Continue Reading
hop-dong-lao-dong-thoi-vu

Mẫu Hợp Đồng Lao Động Thời Vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………, ngày…… tháng …… năm 2020 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ Số: /HĐLĐ/20… Hôm nay, tại …………………………. Chúng tôi gồm: 1. BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG) Công ty :………………………………………………….. Đại diện(Ông/bà) :……………… Chức vụ:……….  Địa chỉ: […]
Continue Reading
mau-gia-han-hop-dong

Mẫu gia hạn hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …., ngày … tháng … năm …. PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG (Số: …../PLHĐ) – Căn cứ Bộ luật dân sự 2015; – Căn cứ vào Hợp đồng số … ngày … tháng … năm …; – Căn cứ […]
Continue Reading
khoi-kien-tranh-chap-lao-dong

Mẫu Đơn Khởi Kiện Tranh Chấp Lao Động

Mẫu Đơn Khởi Kiện Tranh Chấp Lao Động CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————- ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN LAO ĐỘNG Kính gửi: Tòa án nhân dân quận (huyện)………………………………………………………….. Họ và tên người khởi kiện:………………………………………………………………………………………………………. (Nếu người khởi kiện là cá nhân thi ghi […]
Continue Reading