hieu-luc-cua-nda

Giá trị hiệu lực của NDA (Non-disclose agreement) và NCA (Non-competition agreement) theo luật Việt Nam

Giá trị hiệu lực của NDA: Thỏa thuận bảo mật sau đây gọi tắt là NDA (Non-disclosure Agreement) và thỏa thuận không cạnh tranh sau đây gọi tắt là NCA (Non-compete Agreement), là văn bản có giá trị ràng buộc, nội dung bao gồm một số cam kết giữa người lao động (NLĐ) và người […]
Continue Reading