bien-ban-hop-dai-hoi-co-dong

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ….. Số: … /2020/BB-…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ….

 ( V/v thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2022, tại trụ sở công ty: ….

Số điện thoại: …..

CÔNG TY CỔ PHẦN …..

Mã số doanh nghiệp:…………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………..

Công ty tổ chức họp đại hội đồng cổ đông theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Ông/Bà………..; thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông/Bà …….. – Cổ đông công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị

Cổ đông công ty nắm giữ 24.000.000 đồng (Hai mươi tư triệu đồng)  tương đương 2.400 cổ phần chiếm 32% tổng số cổ phần.

2. Ông …….. – Cổ đông công ty

Cổ đông công ty nắm giữ  19.500.000 đồng (Mười chín triệu năm trăm nghìn đồng) tương đương 1.950 cổ phần chiếm 26 % tổng số cổ phần

3. Ông ……..– Cổ đông công ty

Cổ đông công ty nắm giữ  19.500.000 đồng (Mười chín triệu năm trăm nghìn đồng) tương đương 1.950 cổ phần chiếm 26 % tổng số cổ phần

4. Ông …….. – Cổ đông công ty

Cổ đông công ty nắm giữ  12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng) tương đương 1.200 cổ phần chiếm 16 % tổng số cổ phần

Các cổ đông thống nhất bầu:

Chủ tọa: …………

Thư ký: ………….

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số cổ đông có mặt:  04 cổ đông tương đương 7.500 cổ phần tương đương với 75.000.000 VNĐ (Bảy mươi lăm triệu đồng) chiếm 100% tổng vốn điều lệ.

+ Số cổ đông vắng mặt: 0

+ Số cổ đông được uỷ quyền: 0

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật. 

Chương trình và nội dung cuộc họp: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, thảo luận, các cổ đông đã biểu quyết nhất trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty với nội dung như sau:

1. Thay đổi vốn điều lệ của công ty

Tăng vốn điều lệ công ty từ 75.000.000 VNĐ (Bảy mươi lăm triệu đồng) lên 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

Hình thức tăng: Các cổ đông góp thêm vốn

Cụ thể:

– Bà …. – Góp thêm 136.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu triệu đồng) tương đương 13.600 cổ phần

–  Ông …. – Góp thêm 110.500.000 đồng (Một trăm mười triệu năm trăm nghìn đồng) tương đương 11.050 cổ phần.

–  Ông…..  Góp thêm 110.500.000 đồng (Một trăm mười triệu năm trăm nghìn đồng) tương đương 11.050 cổ phần.

– Ông ….. – Góp thêm 68.000.000 đồng (Sáu mươi tám triệu đồng) tương đương 6.800 cổ phần

Thời điểm thực hiện việc tăng vốn: …/…./2020

Hình thức góp vốn: Tiền mặt

Tỷ lệ cổ phần của các cổ đông sáng lập sau khi thay đổi:

STTHọ và tênGiá trị cổ phần (VNĐ)Số lượng (cổ phần)Tỷ lệ (%)
1……160.000.00016.00032%
2……130.000.00013.00026%
3…….130.000.00013.00026%

Biểu quyết thông qua:

  • Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:  7.500 cổ phần
  • Số cổ phần tham gia biểu quyết tán thành:  7.500 /7.500 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.
  • Số cổ phần tham gia biểu quyết không tán thành:  0/7.500 cổ phần

2. Sửa đổi điều lệ công ty: Sửa điều 3 về vốn điều lệ của công ty

Biểu quyết thông qua:

  • Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:  7.500 cổ phần
  • Số cổ phần tham gia biểu quyết tán thành:  7.500 /7.500 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.
  • Số cổ phần tham gia biểu quyết không tán thành:  0/7.500 cổ phần

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản gửi phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, 01 bản lưu tại trụ sở công ty.

Chủ tọa cuộc họp  (Ký, đóng dấu)   ……  Thư ký cuộc họp (Ký và ghi rõ họ tên)   …..  

CÔNG TY CỔ PHẦN …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:             /BB-HĐCĐ…, ngày    …  tháng  … năm …

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“Về việc: …”

1. Tên, địa chỉ trụ sở chinh, mã số doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: …

Địa chỉ trụ sở chính: …

Mã số doanh nghiệp: …

2. Thời gian, địa điểm họp:

Thời gian: Từ … giờ … đến … giờ …, ngày … tháng  … năm …

Địa điểm: …

3. Chương trình và nội dung họp:

Chương trình: …

Nội dung họp: …

4. Họ, tên chủ toạ, thư ký:

Ông: …, Chức vụ: …, Chủ tọa cuộc họp;

Bà: …, Chức vụ: …, Thư ký cuộc họp;

5. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:

Tóm tắt diễn biến cuộc họp:

Các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:

….

6. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng:

Số cổ đông: …

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: …

Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông: …

Đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng: …

7. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp:

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết: …

Tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến:

Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp:

8. Các vấn đề được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng:

Tất cả cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã đọc nội dung biên bản, đồng ý nội dung, biểu quyết nhất trí …/… cổ đông đồng ý (đạt tỷ lệ …%).

Chủ tọa và thư ký ghi biên bản cuộc họp, ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ … cùng ngày./.

THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thư ký cuộc họp (Chữ ký, họ tên)Chủ tọa cuộc họp (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)