doanh-nghiep-bi-dong-ma-so-thue

Các trường hợp doanh nghiệp bị đóng mã số thuế

Doanh nghiệp bị đóng mã số thuế: Mã số thuế được doanh nghiệp sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Mang đến các quyền lợi và nghĩa vụ xác định hiệu quả trong quản lý nhà nước. Tuy nhiên, có những trường hợp theo quy định của pháp luật, mã số thuế doanh nghiệp có thể bị đóng. Kết quả là doanh nghiệp không được thực hiện các hoạt động tiến hành về mặt pháp lý

 Theo quy định của pháp luật hiện hành thì nguyên nhân khiến doanh nghiệp bị đóng mã số thuế thuộc những trường hợp như sau:

– Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

– Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản.

– Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất).

Tất cả đều không bảo đảm cho tính chất hoạt động của doanh nghiệp. Cũng như tác động đến hoạt động quản lý doanh nghiệp của nhà nước. Các quyền lợi, nghĩa vụ của doanh nghiệp không được đảm bảo với tính chất hoạt động và sử dụng mã sô thuế. Đặc biệt khi doanh nghiệp đó không đảm bảo các tính chất hoạt động theo quy định.

1.1. Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:

Các đăng ký ban đầu đối với mã số thuế đảm bảo cho tính chất hoạt động và tuân thủ quy định pháp luật tại nơi đăng ký. Tuy nhiên, việc không hoạt động tại nơi đăng ký khiến cho các tính chất kinh doanh phản ánh không phù hợp quy định pháp luật. Chính quyền địa phương có trách nhiệm quản lý để cùng với cơ quan nhà nước xác nhận tình trạng đó của doanh nghiệp. Đặc biệt, các khó khăn có thể đến từ không xác định được nơi đang tiến hành hoạt động của doanh nghiệp đó.

Để thông báo việc đóng mã số thuế, cơ quan thuế thực hiện theo đúng trình tự quy định. Theo đó, tiến hành cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu đăng ký thuế của ngành thuế. Cùng với thông báo công khai tình trạng của người nộp thuế trong các tính chất không đảm bảo cho hoạt động kinh doanh hay quản lý. Từ đó phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp.

Phản ánh đồng thời với tính chất thu hồi là chấm dứt hiệu lực của mã số thuế theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và Luật quản lý thuế. Nhằm đảm bảo quản lý các hoạt động kinh doanh đúng luật, kinh doanh hiệu quả.

doanh-nghiep-bi-dong-ma-so-thue

1.2. Tổ chức lại doanh nghiệp:

Hình thức hoạt động ban đầu không còn được phản ánh. Khi tính chất hoạt động của doanh nghiệp có thể tìm kiếm hiệu quả hơn thông qua chia, tách hay sáp nhập. Mục đích kinh doanh cùng với bản chất của doanh nghiệp cũ không còn được phản ánh. Do đó mà những quyền lợi hay nghĩa vụ tương ứng cũng được thực hiện xác định lại.

Khi đó, mã số thuế doanh nghiệp cần được phản ánh đáp ứng với tình hình thực tế. Với các thay đổi trong chuyển đổi hay thay thế bởi các quyền lợi và nghĩa vụ khác. Đó là các tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp phải được chuyển toàn bộ sang cho công ty mới. Đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty sáp nhập. Việc sáp nhập doanh nghiệp liên quan đến tài chính, các tính chất trong thay đổi doanh nghiệp và yếu tố cần thiết quản lý của nhà nước. Do đó mà thủ tục sáp nhập cần tuân theo quy định của pháp luật.

Trường hợp này, mã số thuế cũ sẽ bị đóng để đảm bảo tổ chức lại tính chất quản lý mới.

1.3. Giải thể doanh nghiệp:

Giải thể có nhiều nguyên nhân. Doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả hoặc là bắt buộc do lý do bất khả kháng. Tính chất giải thể mang đến phản ánh ý chí của doanh nghiệp trong chấm dứt hoạt động kinh doanh. Đảm bảo cả những quyền lợi và nghĩa vụ ràng buộc theo quy định của pháp luật. Với các nhu cầu của mình, doanh nghiệp phải thực hiện thông qua các hồ sơ. Trong đó, có thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Thông tư số 105/2020/T-BTC.

Có nhiều trường hợp trên thực tế dẫn đến các trường hợp bị đóng mã số thuế. Có thể do các công ty chưa nắm rõ được các quy định về thuế hay kế toán. Dẫn đến không thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật hiện hành. Phản ánh tính chất không đảm bảo thực hiện các quy định về thuế nên không đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Đặc biệt mang đến các ảnh hưởng nghiêm trọng cho tính quản lý của nhà nước và tính đảm bảo đi kèm. Với các trường hợp kể trên, doanh nghiệp sẽ thuộc trường hợp bị đóng mã số thuế.