hop-dong-dich-vu

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý thông dụng

Sau đây LTTLawyer gửi đến mọi người mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý thông dụng: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ===o0o=== HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ(Số ………./20.…./HĐ)– Căn cứ Bộ Luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 nước CHXHCN Việt Nam– Căn cứ Luật ……………nước CHXHCN Việt […]
Continue Reading