NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Hiện nay, giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính đang dần trở nên phổ biến. Trong thời gian vừa qua, việc thực hiện Nghị định 27/2007/NĐ-CP đã tạo tiền đề cho các giao dịch điện từ trong lĩnh vực tài chính.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu về tính cải cách, hiện đại hóa nhằm điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào ngành tài chính, vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Nghị định mới quy định chi tiết về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, giá trị pháp lý của chứng từ điện tử, chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử.

Theo đó, chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc khi được thực hiện một trong các biện pháp sau được ký số bởi cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành và/hoặc thông qua biện pháp khác mà các bên tham gia giao dịch thống nhất lựa chọn, bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu, tính xác thực, tính chống chối bỏ, phù hợp với quy định của Luật giao dịch điện tử.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử được thực hiện bằng một trong các phương thức sau:

  • Chứng từ giấy được chuyển thành điện tử bằng hình thức sao chụp và chuyển thành tệp tin trên hệ thống thông tin, hoặc
  • Nội dung của chứng từ giấy được chuyển thành dữ liệu để lưu vào hệ thống thông tin.

Đồng thời, chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy phải phản ánh đầy đủ nội dung của chứng từ giấy;

Đối với chứng từ giấy được chuyển đổi từ chứng từ điện tử, chứng từ giấy này phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Phản ánh đầy đủ, chính xác nội dung của chứng từ điện tử;
  • Có thông tin thể hiện chứng từ đã được xử lý trên hệ thống thông tin và tên của hệ thống thông tin hoặc tên của chủ quản hệ thống thông tin;
  • Có mã định danh của chứng từ điện tử để phục vụ việc tra cứu, xác minh thông tin hoặc có họ tên, chữ ký của người thực hiện chuyển đổi;
  • Có con dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi trong trường hợp phải thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận giữa các bên giao dịch.
  • Tra cứu được tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian hệ thống thông tin hoạt động bình thường.