vay-bang-tien-do

Có được cho vay bằng tiền đô (ngoại tệ) trên lãnh thổ Việt Nam không?

Có được cho vay bằng tiền đô (ngoại tệ) trên lãnh thổ Việt Nam

Mặc dù hiện nay, pháp luật Việt Nam vẫn chưa có những quy định cụ thể về việc thực hiện các hoạt động cho vay bằng ngoại tệ tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo nội dung của: Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Pháp lệnh Ngoại hối 2005, sửa đổi bổ sung 2013 thì tại quy định của Điều 22, Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH ghi nhận rằng trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mặt khác, tại các quy định tại Chương 5 của Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH quy định về thị trường tiền tệ Việt Nam thì tại Khoản 1, Điều 27 của Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH thành viên tham gia thị trường ngoại tệ liên ngân hàng bao gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổ chức tín dụng được cấp phép bởi Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, tất cả các tổ chức, cá nhân cư trú hay không cư trú tại Việt Nam đều không được coi là thành viên của thị trường ngoại tệ Việt Nam, nói cách khác thì mọi giao dịch bằng tiền ngoại tệ (kể cả hoạt động cho vay) đều không được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Việc cho vay bằng ngoại tệ được quy định dựa trên quy định của pháp luật với các trường hợp khác nhau. Nhìn chung các nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ dựa trên quy định mới nhất đó là thông tư Số: 06/VBHN-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng là người cư trú.

vay-bang-tien-do

Quy định cho vay ngoại tệ mới nhất

ở Việt Nam hiện nay, pháp luật cho phép vay ngoại tệ dưới hình thức đó là việc vay vốn bằng ngoại tệ thông tư Số: 06/VBHN-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng là người cư trú, quy định một số nội dung về cho vay vốn như sau:

Tại Điều 3. Các nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ quy định

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn như sau:

a) Cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa để phục vụ nhu cầu trong nước khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay. Quy định này thực hiện đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2019;

b) Cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay;

c) Cho vay trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay. Quy định này thực hiện đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2019;

d) Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công Thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu hàng năm để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu khi doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu không có hoặc không có đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay;

đ) Cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay. Khi được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay, trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền thanh toán phải bằng ngoại tệ;

e) Cho vay để đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn ngoài quy định tại khoản 1 Điều này thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh theo quy định tại các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 4 Thông tư này đối với từng trường hợp cụ thể.

Như vậy Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn trong các trường hợp cho vay ngắn hạn, vay trung hạn với các nhu cầu vay như việc phát triển sản xuất kinh doanh đối với các nhu cầu về đầu tư ra nước ngoài và theo các trường hợp được quy định khác. Các nhu cầu về vay ngoại tệ được chấp nhận phai dựa trên quy định của pháp luật và thực hiện theo các trình tự và các thủ tục theo pháp luật Việt Nam quy định

Theo đó có thể thấy, Việc vay vốn với các mục đích khác nhau khi được sự chấp thuận của ngân hàng nhà nước phải đảm bảo về thực hiện các nghĩa vụ với ngân hàng nhà nước Việt nam với số vốn được vay và các nghĩa vụ liên quan khác theo quy định của pháp luật. Hơn nữa Việc cho vay vốn bằng ngoại tệ nhà nước lập ra các quy định để tạo điều kiện phát triển nguồn vốn cho việc sản xuất kinh doanh ra nước ngoài và các nhu cầu vốn khác theo quy định.

Các nhu cầu Cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay, các nhu cầu vay này luôn được nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích vì nó giúp thúc đấy sự giao thương kinh tế với các nước và phát triển nền kinh tế hội nhập