hop-dong-cong-tac-vien

Có được ký hợp đồng cộng tác viên thay cho hợp đồng lao động

Khái niệm: Hợp đồng cộng tác viên là gì?

Hiện hành, chưa có quy định cụ thể khái niệm hợp đồng cộng tác viên. Tuy nhiên, có thể xem hợp đồng cộng tác viên là một dạng của hợp đồng dịch vụ.

Cụ thể, theo Điều 513 Bộ Luật dân sự 2015 quy định:

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc là cộng tác viên và bên thuê dịch vụ là bên nhận cộng tác viên làm việc, đồng thời phải trả tiền dịch vụ cho bên cộng tác viên.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Bộ Luật lao động năm 2019 hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

hop-dong-cong-tac-vien

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Căn cứ quy định nêu trên, nếu hợp đồng đáp ứng các điều kiện sau thì sẽ được xem là hợp đồng lao động:

– Có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương.

– Có nội dung thể hiện về sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

Nếu hợp đồng được xác định là hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động và người lao động phải tuân thủ các quy định của Bộ luật lao động (như đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp,…) Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ.

Như vậy, tùy từng trường hợp mà hợp đồng cộng tác viên có thể được xem là hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ.