cong-ty-nuoc-ngoai

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án của công ty nước ngoài cần lưu ý gì

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án của công ty nước ngoài cần lưu ý Nhà đầu tư hoàn toàn có thể tự quyết định tiến độ thực hiện dự án đầu tư, phụ thuộc vào yếu tố xã hội, môi trường kinh doanh hay nhu cầu, khả năng của mình. Và khi có sự điều chỉnh về tiến độ thực hiện dự án, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục thay đổi.

Sau đây là 10 lưu ý mà công ty nước ngoài cần lưu ý nắm rõ trước khi đăng ký điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án

Thứ nhất, về đăng ký điều chỉnh tên dự án đầu tư.

Tên dự án đầu tư là một nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, được Nhà đầu tư đặt tên để phục vụ cho việc gọi tên dự án, thực hiện đăng ký dự án theo quy định của pháp luật. Trên thực tế, các Nhà đầu tư thường chọn tên dự án đầu tư trùng hoặc có liên quan đến tên của tổ chức kinh tế thực hiện dự án (công ty có vốn nước ngoài được thành lập trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư), do đó, việc điều chỉnh của dự án có thể làm phát sinh việc thay đổi tên của tổ chức kinh tế thực hiện dự án (tên của công ty có vốn nước ngoài) dẫn đến có thể phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.

Thứ hai, về đăng ký điều chỉnh thông tin Nhà đầu tư

Thông tin Nhà đầu tư được ghi nhận tại phần đầu của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bao gồm các nội dung sau:

Nhà đầu tư là cá nhân: Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, Quốc tịch, Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân, Địa chỉ thường trú, Chỗ ở hiện tại, Thông tin liên hệ.

Nhà đầu tư là công ty: Tên công ty, thông tin Giấy chứng nhận thành lập, địa chỉ trụ sở, thông tin liên hệ, thông tin về người đại diện theo pháp luật.

Khi dự án phát sinh các nội dung thay đổi nêu trên, công ty có vốn nước ngoài cần thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh thông tin nhà đầu tư. Các nội dung về thông tin Nhà đầu tư cũng liên quan đến các nội dung về đăng ký doanh nghiệp (thông tin Chủ sở hữu / Thành viên công ty / Cổ đông của công ty). Vì vậy, việc điều chỉnh nội dung về thông tin Nhà đầu tư có thể làm phát sinh việc công ty có vốn nước ngoài phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

cong-ty-nuoc-ngoai

Thứ ba, về đăng ký điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Đối với công ty có vốn nước ngoài được thành lập trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì địa điểm thực hiện dự án đầu tư sẽ đồng thời là địa chỉ trụ sở của công ty. Theo đó, khi đăng ký điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, công ty có vốn nước ngoài cũng sẽ cần phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về trụ sở của công ty. Cần lưu ý, khi đăng ký điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, công ty có vốn nước ngoài sẽ phải cung cấp bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm mới để thực hiện dự án đầu tư.

Thứ tư, về đăng ký điều chỉnh mục tiêu dự án, quy mô dự án đầu tư

Mục tiêu dự án, quy mô dự án đầu tư là nội dung quan trọng của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, phản ánh nội dung và phạm vi các hoạt động kinh doanh của Nhà đầu tư khi triển khai dự án. Mục tiêu dự án cũng có liên quan mật thiết đối với các ngành nghề kinh doanh của công ty có vốn nước ngoài. Theo đó, khi đăng ký điều chỉnh mục tiêu dự án, quy mô dự án đầu tư, công ty có vốn nước ngoài có thể phải thực hiện kèm theo thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty. Đặc biệt, khi đăng ký điều chỉnh mục tiêu dự án, quy mô dự án đầu tư, công ty có vốn nước ngoài phải giải trình và chứng minh đáp ứng điều kiện cho các nội dung điều chỉnh.

Thứ năm, về đăng ký điều chỉnh Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm điều chỉnh vốn góp của nhà đầu tư và điều chỉnh vốn huy động).

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có quy định cụ thể về tổng vốn đầu tư của dự án, trong đó có xác định số lượng và tỷ lệ cụ thể của vốn góp của mỗi nhà đầu tư, vốn huy động. Vốn góp của các nhà đầu tư tham gia trong dự án cũng đồng thời là vốn điều lệ của công ty có vốn nước ngoài được thành lập và hoạt động trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vốn huy động là giới hạn tối đa về tổng dư nợ các khoản vay của công ty có vốn nước ngoài để phục vụ triển khai dự án. Theo đó, khi công ty có vốn nước ngoài phát sinh việc điều chỉnh tăng, giảm vốn góp, vốn huy động hoặc thay đổi Nhà đầu tư góp vốn thì sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư của dự án, đồng thời có thể làm phát sinh thêm việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với các nội dung liên quan đến vốn điều lệ.

Thứ sáu, về đăng ký điều chỉnh Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định cụ thể Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư tính kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trước khi Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư hết hạn, công ty có vốn nước ngoài phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết và thực hiện kịp thời thủ tục đăng ký điều chỉnh Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, trong đó cần chứng minh tính hiệu quả của dự án đã thực hiện và tiềm năng phát triển của dự án trong giai đoạn tiếp theo.

Thứ bảy, về đăng ký điều chỉnh Tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư cũng được quy định cụ thể trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó bao gồm 2 nội dung cơ bản sau:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

Công ty có vốn nước ngoài cần lưu ý phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Tiến độ thực hiện dự án đầu tư trước khi có sự thay đổi nội dung này.

Thứ tám, Công ty có vốn nước ngoài có thể thực hiện điều chỉnh đồng thời một số hoặc toàn bộ các nội dung nêu trên trong mỗi lượt đăng ký điều chỉnh tùy thuộc nhu cầu thực tế và sự cần thiết.

Thứ chín, Công ty có vốn nước ngoài phải lưu ý thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các nội dung đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thứ mười, Công ty có vốn nước ngoài có thể bị xử phạt hành chính nếu không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư