giam-doc-nguoi-dai-dien

Giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty nước ngoài có bắt buộc phải ở Việt Nam hay không?

“Giám đốc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp” là người đứng đầu doanh nghiệp, được doanh nghiệp uỷ quyền, thay mặt doanh nghiệp thực hiện các giao dịch vì lợi ích của doanh nghiệp, với đối tác, khác hàng và với cơ quan Nhà nước.

Quyền, nghĩa vụ và chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định trong điều lệ doanh nghiệp, các giấy tờ giao dịch phải ghi rõ điều đó. Với tư cách người đại diện theo pháp luật, họ có quyền nhân danh doanh nghiệp xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của doanh nghiệp. Tại Khoản 1, 3 Điều 12, Luật doanh nghiệp 2020 cũng có quy định về người đại diện theo pháp luật như sau: 

K1: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”.

giam-doc-nguoi-dai-dien

K3: “Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền”

Theo quy định tại Điều 13 Luật doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp bắt buộc phải có ít nhất 1 người đại diện theo pháp luật cư trú thường xuyên ở Việt Nam.Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh và trong trường hợp này người đại diên theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. Nếu người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không thực hiện việc ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ đại diện của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trong trường công ty có người đại diện theo pháp luật không cư trú ở Việt Nam thì Chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị có thể cử thêm một người nữa làm người đại diện của công ty. Và chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật này của công ty có thể được quy định cụ thể trong điều lệ công ty (Được quy định cụ thể tại khoản 2, Điều 13, Luật doanh nghiệp 2020: 

“Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan”.