thanh-lap-cong-doan

Hồ sơ đăng ký thành lập công đoàn cơ sở gồm những gì?

Hồ sơ thành lập công đoàn cơ sở đang được thực hiện theo hướng dẫn 03/HD-TLD, hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn Việt Nam tại Quyết định số 174/QD-TLD

Thành phần hồ sơ phải lập để nộp về công đoàn cấp trên để đề nghị, xem xét công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở gồm có:

  1. Văn bản đề nghị công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn
  2. Danh sách Đoàn viên và Đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của người lao động
  3. Danh sách trích ngang của ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở
  4. Biên bản đại hội thành lập đoàn cơ sở
  5. Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở và biên bản bầu cử tại hội nghị ban chấp hành (nếu có).

Ngoài các giấy tờ trên còn cần gửi kèm các giấy tờ sau:

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh

+ Báo cáo tình hình sử dụng lao động (đã thông qua Phòng LD-TBXH Quận, huyện)(nếu có)

thanh-lap-cong-doan