hop-dong-dat-coc-tai-san

Mẫu hợp đồng đặt cọc tài sản

Sau đây là mẫu hợp đồng đặt cọc tài sản:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC TÀI SẢN

Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):…………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:……………….. cấp ngày……………………………………….

tại……………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):….

…………………………………………………………………………………………………………

            Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

            1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông :…………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:……………….. cấp ngày……………………………………….

tại……………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Cùng vợ là bà: …………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:……………….. cấp ngày……………………………………….

tại……………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

            2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: …………………………………………………………………………………

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:……………….. cấp ngày……………………………………….

tại……………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Các thành viên của hộ gia đình:

– Họ và tên:…………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:……………….. cấp ngày……………………………………….

tại……………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

          * Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:……………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:……………….. cấp ngày……………………………………….

tại……………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

            3.. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………….

Trụ sở: ………………………………………………………………………………………………

Quyết định thành lập số:………………. ngày………… tháng ………… năm………….

do ……………………………………………………………………………………………… cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……… ngày…….. tháng ……. năm…….

do ……………………………………………………………………………………………… cấp.

Số Fax: ……………………………………. Số điện thoại:……………………………………

Họ và tên người đại diện: ………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:…………………… ……………………….. …………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………….. cấp ngày……………. ………….. …………..

tại……………………………………………………………………………………………………..

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

…………………………………………………………………………………………………………               …………………………………………………………………………………………………………    

          Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản đặt cọc

……………………………………………………………………………………………………………………………………                 

……………………………………………………………………………………………………………………………………     

ĐIỀU 2

THỜI HẠN ĐẶT CỌC

          Thời hạn đặt cọc là: …………….., kể từ ngày ……………………………

ĐIỀU 3

MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

            Ghi rõ mục đích đặt cọc, nội dung thỏa thuận (cam kết) của các bên về việc bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

……………………………………………………………………………………………………………………………………                  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

hop-dong-dat-coc-tai-san

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

          1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Giao tài sản đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận;

b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất tài sản đặt cọc;

c) Các thỏa thuận khác …

2. Bên A có các quyền sau đây:

a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);

c) Các thỏa thuận khác …

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

          1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

          a) Trả lại tài sản đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

          b) Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho Bên A (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);

          c) Các thỏa thuận khác …

          2. Bên B có các quyền sau đây:

a) Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được).

b) Các thỏa thuận khác …

ĐIỀU 6

VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

          Lệ phí công chứng hợp đồng này do Bên …… chịu trách nhiệm nộp. 

ĐIỀU 7

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

          Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

          Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

          1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

          2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

          3. Các cam đoan khác…

ĐIỀU 9

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

          1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

          2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

  • Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….

                  Bên A                                                          Bên B

   (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                     (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)