hop-dong-khoan-viec

Có được ký hợp đồng khoán việc thay cho hợp đồng lao động?

Khái niệm: Hợp đồng khoán việc (hay hợp đồng giao khoán công việc) được hiểu là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của bên nhận khoán việc và bên khoán việc về nội dung công việc khoán việc, theo đó, bên nhận khoán việc có nghĩa vụ hoàn thành một khối lượng công việc nhất định theo yêu cầu trong hợp đồng giao khoán, và có trách nhiệm bàn giao kết quả của công việc cho bên khoán việc (bên giao khoán công việc) khi hoàn thành công việc được giao.

 Như vậy ký hợp đồng khoán việc có thể được xác định là một loại hợp đồng dịch vụ và chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự 2015.

Theo quy định tại Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015: “Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ”.

Hợp đồng dịch vụ theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 có những đặc điểm  sau:

– Đặc điểm pháp lí của hợp đồng dịch vụ:

+ Bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện các hành vi pháp lí nhất định và giao kết quả cho bên thuê dịch vụ

+ Hợp đồng dịch vụ là hợp đồng có đền bù. Bên thuê dịch vụ phải trả tiền công cho bên cung ứng dịch vụ, khi bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện công việc và mang lại kết quả như đã thỏa thuận

+ Hợp đồng dịch vụ là hợp đồng song vụ. Bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện các hành vi pháp lí theo yêu cầu của bên thuê dịch vụ, bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ tiếp nhận kết quả công việc và trả tiền công cho bên cung ứng dịch vụ.

– Đối tượng của hợp đồng dịch vụ: Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội

– Nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ: 

+ Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi.

+ Trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận.

– Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ:

+ Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

+ Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên sử dụng dịch vụ.

+ Bảo quản và phải giao lại cho bên sử dụng dịch vụ tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.

hop-dong-khoan-viec

+ Báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.

+ Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

+ Bồi thường thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

Hiện nay, pháp luật dân sự không quy định về thời hạn của hợp đồng dịch vụ và việc tái ký hợp đồng. Do vậy, cần xác định rõ những người này thực hiện quan hệ lao động, nếu có sự ràng buộc về thời gian làm việc, trả lương, kỉ luật lao động thì phải xác định là quan hệ thuê mướn lao động và phải thực hiện ký HĐLĐ.

Tuy nhiên, nếu không có ràng buộc về thời gian làm việc, thời gian làm thêm, lương làm thêm , kỉ luật lao động mà chỉ là cung ứng dịch vụ, thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thì đó được coi là HĐ dịch vụ.