khai-niem-tranh-chap-lao-dong

Khái Niệm Tranh Chấp Lao Động Tập Thể Và Cá Nhân, Sự Giống/Khác Nhau Giữa 2 Hình Thức Tranh Chấp Này

Khái Niệm Tranh Chấp Lao Động Tập Thể Và Cá Nhân

Điều 179 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. Các loại tranh chấp lao động bao gồm:

  • Tranh chấp lao động cá nhân
  • Tranh chấp lao động tập thể

Khái niệm tranh chấp lao động cá nhân

Tranh chấp lao động cá nhân là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa người lao động với người sử dụng lao động; giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại;

Khái niệm tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động tập thể là tranh chấp về quyền hoặc về lợi ích giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động. Trong đó:

Tranh chấp lao động tập thể về quyền:

Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động phát sinh trong trường hợp sau đây:

  • Có sự khác nhau trong việc hiểu và thực hiện quy định của thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thỏa thuận hợp pháp khác;
  • Có sự khác nhau trong việc hiểu và thực hiện quy định của pháp luật về lao động;
  • Khi người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử đối với người lao động, thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động vì lý do thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động; can thiệp, thao túng tổ chức đại diện người lao động; vi phạm nghĩa vụ về thương lượng thiện chí.
khai-niem-tranh-chap-lao-dong

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích:

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm:

  • Tranh chấp lao động phát sinh trong quá trình thương lượng tập thể;
  • Khi một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Sự giống/khác nhau giữa 2 hình thức tranh chấp

Nội dungTranh chấp lao động cá nhânTranh chấp lao động tập thể
1. Về tư cách tham gia tranh chấpGiữa một người lao động (tư cách cá nhân) hoặc nhiều người lao động (nhiều cá nhân) với người sử dụng lao động, doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc người sử dụng lao động thuê lại.Giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động (tư cách tổ chức) với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động.
2. Về nội dung tranh chấpNội dung tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người lao động. Thông thường liên quan đến hợp đồng lao động cá nhân hay kỷ luật lao động cá nhân.Nội dung tranh chấp về quyền (chủ yếu phát sinh từ việc áp dụng pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thoả thuận hợp pháp khác)  hoặc về lợi ích (phát sinh trong quá trình thương lượng tập thể hoặc một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời hạn theo quy định của pháp luật).
3. Về tính liên kếtKhông có tính thống nhất, liên kết giữa các cá nhân trong tranh chấp.Có tính thống nhất, liên kết về ý chí tập thể người lao động.
4. Sự tham gia của Công đoànBảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân người lao động.Là một bên của tranh chấp, đại diện cho tập thể người lao động.