bien-ban-hoa-giai-tranh-chap

MẪU BIÊN BẢN HÒA GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Sau đây LTTlawyer sẽ gửi đến mọi người mẫu biên bản hòa giải tranh chấp lao động:

UBND:  ………………..
PHÒNG LAO ĐỘNG  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày …… tháng ….năm 2021

BIÊN BẢN HÒA GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Vào lúc ….. giờ ….., ngày …… thán…..4 năm 2021, Tại Phòng Lao động Thương
binh và Xã hội quận …….

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

A Cấp Quận: ………………………………………………………………………………..

1/ Họ tên: ……………………………………………………;Phó Trưởng Phòng LDTBXH – Hòa giải viên
2/ Họ tên: …………………………………………………………;Cán bộ Thư ký

B/ Nguời sử dụng lao động ( Đại diện doanh nghiệp, cơ sở ).

Tên đơn vị: ……………………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………
Số điện thoại: …………………………………………………………………………………
Số lao động: …………………………………………………………………………………
Họ và tên: …………………………………………………………………………………
Chức vụ: …………………………………………………………………………………             (có giấy ủy quyền)

C/ Người lao động (Người khiếu kiện hoặc đại điện người khiếu kiện)

Họ và tên: …………………………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú số: …………………………………………………………………………………
Số điện thoại: …………………………………………………………………………………

II. NỘI DUNG TRANH CHẤP:

Ông: …………………………………………………………………………………Khiếu nại Công ty………………………………………..

Cho người lao động nghi việc vời lý do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

III. TÀI LIỆU CHỨNG CỨ LIÊN QUAN ĐẾNN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

IV. Ý KIẾN CÁC BÊN:

  • Y kiến Người lao đông:…………………………………………………………………………………
  •  Ý kiến Công ty: ………………………………………………………………………………..
  • Ý kiến hòa giải của hòa giải viên: ………………………………………………………………………………..

V. PHƯƠNG ÁN HÒA GIẢI CỦA HÒA GIẢI VIÊN.

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

VI. KẾT THÚC CUỘC HỌP.

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

THƯ KÝ (Ký ghi rõ họ tên)    


HÒA GIẢI VIÊN (Ký ghi rõ họ tên)    


    NGƯỜI LAO ĐỘNG (Ký ghi rõ họ tên)      


NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Ký ghi rõ họ tên)


bien-ban-hoa-giai-tranh-chap