dieu-chuyen-cong-tac

Mẫu điều chuyển công tác phổ biến

Sau đây là mẫu điều chuyển công tác:

CÔNG TY ………………………..
………………………………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-
Số: …………/……./QĐ-…………….., ngày ….. tháng ….. năm ……

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Điều chuyển công tác cho ông

CÔNG TY

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

– Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty…………;

– Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty ………………

– Xét đơn xin chuyển công tác của Ông …………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chuyển Ông …………… – hiện đang là ………….. sang làm ………… Công ty …………….. kể từ ngày ….. tháng …. năm …..

Điều 2: Ông …………. được thanh toán lương và các chế độ tại vị trí …………. đến hết ngày….tháng…..năm….. Kể từ ngày…..tháng…..năm……. các chế độ lương, thưởng, và các chính sách khác của Ông …………. được hưởng như nhân viên ……………..

Ông ………… có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo Trưởng Phòng quản lý trực tiếp, Phó Giám đốc tuyển dụng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng……năm…… cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông ………… và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
– Như điều 3 (để thực hiện)
– Lưu HCNS
CÔNG TY
dieu-chuyen-cong-tac