khoi-kien-tranh-chap-lao-dong

Mẫu Đơn Khởi Kiện Tranh Chấp Lao Động

Mẫu Đơn Khởi Kiện Tranh Chấp Lao Động

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN LAO ĐỘNG

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận (huyện)…………………………………………………………..

Họ và tên người khởi kiện:……………………………………………………………………………………………………….

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thi ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thi ghi rõ tên cơ quan, tổ chức – người đại diện hợp pháp).

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người bị kiện:……………………………………………………………………………………………………………

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức-người đại diện hợp pháp).

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Khởi kiện về việc:………………………………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau với người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nêu cụ thể nội dung)

Họ và tên người làm chứng:………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm:

(Ghi rõ và đánh số thứ tự)

 ……………, ngày……tháng……năm ……
 NGƯỜI KHỞI KIỆN (Ký và ghi rõ họ tên) 


 

(Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp phải ký và đóng dấu)

khoi-kien-tranh-chap-lao-dong