mau-gia-han-hop-dong

Mẫu gia hạn hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày … tháng … năm ….

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG

(Số: …../PLHĐ)

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

– Căn cứ vào Hợp đồng số … ngày … tháng … năm …;

– Căn cứ vào nhu cầu thực tế giữa các bên; 

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại …., chúng tôi gồm: 

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ:

CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: +84 ………………………………………………………………………………………………………………………

Fax:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

BÊN CHO THUÊ/MUA/CUNG CẤP DỊCH VỤ:

CÔNG TY: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoai: +84……………………………………………………………………………………………………………………….

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Sau khi thỏa thuận, các bên đi đến thống nhất ký thêm Phụ lục Hợp đồng về việc gia hạn thêm thời hạn của Hợp đồng chính, cụ thể như sau:

ĐIỀU 1Sửa đổi Điều … của Hợp đồng số … ngày … tháng … năm ….

Nội dung cũ …………………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung mới: ………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: Quyền và nghĩa vụ của các bên

2.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 3: Điều khoản cam kết chung

3.1. Các bên cam kết đã đọc và hiểu toàn bộ nội dung tại bản Phụ lục này. Phụ lục này ký trên tinh thần tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc, đe dọa.

3.2. Phụ lục này không được tách rời Hợp đồng số … ngày … tháng … năm …, được lập thành … bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

Đại diện Bên A                                                                 Đại diện bênB

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

mau-gia-han-hop-dong