hop-dong-dao-tao

Mẫu hợp đồng đào tạo lao động phổ biến?

Hợp đồng đào tạo là gì?

Hợp đồng đào tạo là sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động trong trường hợp người lao động được đào tạo để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, có thể theo hình thức đào tạo trong nước hoặc được đào tạo tại nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, bao gồm kể cả kinh phí đào tạo do đối tác tài trợ của người sử dụng lao động.

Người lao động và đơn vị người sử dụng lao động có thể thỏa thuận kí kết hợp đồng đào tạo trước khi giao kết hợp đồng lao động hoặc trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động hoặc các bên chỉ kí kết hợp đồng đào tạo với mục đích tham gia học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề.

Trên thực tế, tùy thuộc vào ý chí, mục đích của các chủ thể, hợp đồng đào tạo có thể được gọi với các tên gọi khác nhau như: hợp đồng liên kết đào tạo; hợp đồng đào tạo nghề tại doanh nghiệp; hợp đồng học việc; hợp đồng tập nghề.

hop-dong-dao-tao

Mẫu hợp đồng đào tạo lao động phổ biến:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ (1)

Số: ……………

Căn cứ Thông tư 57/2015/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký (2)…………… số …………………. của ………………………. do ………….. cấp;

Căn cứ (3) cơ cấu tổ chức và Quy chế Công ty ………………………………….;

Căn cứ (4) Quy chế Trung tâm dạy nghề …………………………………………..;

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm ……, tại (5)……………………….., chúng tôi gồm:

Bên dạy nghề (6)…………………..…………………………………….…..

Đại diện: …………………….…………………….…………………….………

Chức vụ: …………………….…………………….………………………..….

Địa chỉ: …………………….…………………….…………..….………………

Điện thoại: …………….……………………. Fax: ..…………………………..

Mã số thuế: …………………….…………………….…………….……………

Tài khoản số: ………………………. Tại Ngân hàng:…….……….…………

Bên học nghề (7): ………………………………………..……………………

Sinh ngày:………………………………………………….…………………..

Trình độ văn hoá: …………………….…………………….…………………

Hộ khẩu thường trú: ………………..………….…………………….……….

Nơi ở hiện tại: …………………….………………………………….………..

Giấy tạm trú (8) số …………….. Ngày cấp: ….………. Nơi cấp:……………

Số CMND: ……………. Ngày cấp …………….……Nơi cấp:………………

Điện thoại: ………………………………………………………….……………

Thoả thuận ký kết Hợp đồng đào tạo nghề và cam kết làm đúng các điều khoản dưới đây:

Điều 1. Nghề đào tạo

Loại nghề: …………………………………….

Thời gian đào tạo: Từ ngày…../…../……đến ngày…../…../……

Tương đương: ……. tuần; …….. giờ.

Địa điểm: ………………………………………………………………………..

Điều 2. Chế độ học nghề

1. Thời gian học trong ngày:

– Sáng: từ ……… đến …….

– Chiều: từ …….. đến ………

– Tối: từ ………. đến ……….

2. Chế độ nghỉ ngày chủ nhật và tất cả các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

3. Học viên được cấp phát:

– Thẻ học viên;

– Tài liệu học tập Đại cương và chuyên ngành.

4. Người học được học trong điều kiện an toàn và vệ sinh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chi phí đào tạo (9)

Tổng chi phí đào tạo nghề là ………………………………………………….. đồng.

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………. đồng)

Bao gồm các khoản:……………………………………………………………

Phương thức thanh toán (10): ………………………………………………….

Điều 4. Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo

Trường hợp bên dạy nghè vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng thì phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo cho bên học nghề.

Điều 5. Sau đào tạo

Người học nghề được cấp chứng chỉ (nếu có): ……………………………

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề, người học nghề cam kết làm việc cho công ty với thời hạn ….…………………….. năm.

Điều 6. Quyền hạn, nghĩa vụ và quyền lợi của bên học nghề

1. Quyền hạn

a) Học viên có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho mình.

b) Người nhập học hoặc đang học nếu vì lý do chính đáng mà chưa tham gia học hoặc phải ngừng học thì được xem xét để bảo lưu và học lại (Thời gian bảo lưu không quá …….tháng).

2. Nghĩa vụ

a) Người học phải làm đầy đủ thủ tục nhập học và đóng học phí theo quy định mới được vào học.

b) Trong quá trình học, tuyệt đối chấp hành nội quy của lớp học, quy chế của Trung tâm/Công ty và quy định của pháp luật. Nếu vi phạm phải bồi thường toàn bộ chi phí của khoá học và những tổn thất gây ra, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Quyền lợi

a) Người học được học lý thuyết và thực hành đảm bảo đủ thời gian và chất lượng theo chương trình của Trung tâm/Công ty đã đề ra.

b) Người học được kiểm tra trình độ lý thuyết, tay nghề và được cấp chứng chỉ theo quy định. Những học viên có kết quả học tập tốt có nguyện vọng sẽ được tiếp tục đăng ký học các lớp nâng cao.

c) Trong thời gian học nghề để làm việc cho doanh nghiệp, nếu người học trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được trả lương theo mức theo quy chế của Công ty.

Điều 7. Quyền hạn và nghĩa vụ của bên dạy nghề

1. Quyền hạn

a) Trung tâm/Công ty có quyền điều chuyển người học giữa các lớp và thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp người học vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.

b) Học viên được hoặc phải chấm dứt Hợp đồng đào tạo nghề trước thời hạn trong các trường hợp (có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và có căn cứ rõ ràng):

– Đi nghĩa vụ quân sự;

– Vì lý do sức khoẻ;

– Vi phạm quy định của Nhà nước và quy chế của Trung tâm/Công ty.

2. Nghĩa vụ

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề để người học đạt hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký.

Điều 8 Điều khoản chung

1. Những thoả thuận khác:

Hợp đồng đào tạo nghề có hiệu lực từ ngày…….tháng…….năm……..và mặc nhiên được thanh lý khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ đối với nhau.

Hợp đồng này được lập thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …… bản./.

BÊN HỌC NGHỀ (Ký, ghi rõ họ tên)BÊN DẠY NGHỀ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)