dich-vu-phap-ly

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý phổ biến

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ ……..
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Số ……/………/HĐDV- GP

– Căn cứ Bộ luật Dân sự n­ước CHXHCN Việt Nam ngày 2015;

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu thực tế của các bên;

Hôm nay, ngày……… tháng……….năm ……  Chúng tôi gồm:

Bên A: (Bên nhận dịch vụ)

VĂN PHÒNG LUẬT S­Ư ………………………………………………………………………………………  

Đại diện: ……………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………………………………..  

Điện thoại: ……………………. Fax: ………………………………………………………………………………

Bên B:  (Bên Thuê dịch vụ).

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:  ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………  Fax: …………………………………………………………………

Các bên thống nhất thoả thuận như­ sau:

Điều 1: Nội dung công việc

Bên B đồng ý nhờ bên A và bên A đồng ý cử luật sư làm đại diện ủy quyền để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bên B trong vụ tranh chấp …………giữa Bên B với ……………….

Điều 2: Trách nhiệm của bên A

– Nghiên cứu hồ sơ vụ án; soạn thảo văn bản tài liệu; nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan;

– Thương lượng, hoà giải với nguyên đơn, tham gia tố tụng tại TAND/trọng tài…………… để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bên B trong vụ kiện.

–  Đảm bảo các bí mật về thông tin, tài liệu do bên B cung cấp.

– Công việc của bên A đ­ược coi là hoàn thành khi kết thúc vụ kiện tại TAND/ trọng tài ……………, đảm bảo đ­ược quyền và lợi ích hợp pháp của bên B.

– Công việc của bên A cũng đư­ợc coi là hoàn thành khi ……………hoà giải thành với nhau.

Điều 3: Trách nhiệm của bên B

– Cung cấp cho  bên A các giấy tờ, tài liệu, thông tin cần thiết có liên quan đến việc giải quyết vụ việc.

– Có mặt theo giấy triệu tập của các cơ quan Nhà nư­ớc có thẩm quyền khi cần thiết.

– Thanh toán thù lao theo Điều 4.

Điều 4: Thù lao

– Bên B trả cho Bên A thù lao là: ……………………………………………………………………………..  

– Bên B trả trước cho Bên là số tiền là: ……………………………………………………………………..

– Ngay sau khi kết thúc xét xử tại TAND/ trọng tài…………………. Bên B thanh toán nốt cho Bên A số tiền còn lại liên quan đến Hợp đồng này.

Điều 5: Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực pháp lý trong thời hạn theo luật định tính từ ngày ký.  Nếu sau thời hạn trên, do tính chất vụ việc còn tiếp tục kéo dài, căn cứ theo tình hình thực tế, hai bên sẽ thoả thuận ký tiếp bản phụ lục về thời hạn tiếp theo của hợp đồng. Bản phụ lục đó là một phần nội dung không tách rời của bản hợp đồng này; 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh các vấn đề liên quan mà các vấn đề đó không đ­ược quy định tại các điều khoản của hợp đồng này thì các bên có thể sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một hoặc các bản phụ lục hợp đồng khác nh­ưng mọi sửa đổi, bổ sung phải đ­ược các bên thoả thuận bằng văn bản và không trái với quy định của pháp luật.

Điều 6:   Giải quyết tranh chấp

Cả hai bên cùng nhau cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản quy định trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xảy ra tranh chấp, các bên sẽ tự thoả thuận với nhau để giải quyết tranh chấp trên cơ sở hoà giải và thương l­ượng, tôn trọng quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mỗi bên. Nếu bên nào vi phạm thoả thuận hợp đồng thì sẽ bị phạt hợp đồng và bồi th­ường thiệt hại cho bên kia. Bên bị thiệt hại có quyền làm đơn khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết theo thẩm quyền. Quyết định cuối cùng của Toà án là quyết định có hiệu lực pháp luật mà các bên phải thi hành.

Điều 7:  Điều khoản cuối cùng

Bên B cam kết rằng: Kể từ khi Hợp đồng này có hiệu lực pháp lý, bên B không đư­ợc giao dịch với bất kỳ bên thứ ba nào (mà ch­ưa có sự đồng ý chính thức bằng văn bản của bên A).

Hợp đồng này đ­ược lập thành bốn (04) bản. Mỗi bản có 3 trang. Mỗi bên giữ một (02) bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B