quyet-dinh-giam-luong

Mẫu Quyết Định Giảm Lương

CÔNG TY………..  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: … / QĐ – ………., ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH GIẢM LƯƠNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY………………………….

– Căn cứ Bộ luật lao động 2012;

– Căn cứ vào quy chế lương thưởng và Điều lệ hoạt động của công ty;

– Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty và Hợp đồng lao động đã ký kết giữa Công ty và toàn thể người lao động;

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty;

– Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng của quyết định

Ông/Bà:……………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……………….Giới tính:…………….……Quốc tịch:…………………..

Chức vụ:………………………………….. Bộ phận:………………………………..

Điều 2: Nội dung quyết định

Lý do xét giảm: …………………………………………………..…………………..

– Mức lương cũ: …………………………………………………….………………..

– Kể từ ngày … tháng … năm … , mức lương chính của Bà/Ông …….. sẽ là:………

Điều 3.  Điều khoản thi hành

Bộ phận Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Nhân sự , bộ phận phòng ban có liên quan, và ông/bà:………………………………………………………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: – Như Điều 1; – Lưu HCNS; –  Lưu VP./.Tổng Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)
quyet-dinh-giam-luong