quyet-dinh-tang-luong

Mẫu Quyết Định Tăng Lương Cho Nhân Viên

1. Quyết định tăng lương cho doanh nghiệp

CÔNG TY …….. Số: …./20….-QĐ-TLCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

….., ngày … tháng … năm 20….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tăng lương cho Nhân viên

– Căn cứ vào quy chế lương thưởng và Điều lệ hoạt động của công ty …………..

– Căn cứ hợp đồng lao động số …/HĐLĐ-…., ngày …. tháng …. năm 20…..

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông (Bà) ….. đối với sự phát triển của Công ty

– Xét đề nghị của trưởng phòng hành chính nhân sự.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tăng lương cho nhân viên: ………………

– Mức lương chính của nhân viên ………………. đang thỏa thuận tại hợp đồng lao động số …/HĐLĐ-…., ngày …. tháng …. năm 20….. là: …………….. (Bằng chữ:…………………. )

– Điều chỉnh mức lương chính nhân viên ……………………. sẽ được tăng thêm: ………………. (Bằng chữ: …………………)

– Kể từ ngày … tháng … năm 20…., mức lương chính của Ông (Bà) ………… sẽ là: ………….. (Bằng chữ: …………… triệu đồng).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà ………… căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận: – TỔNG GIÁM ĐỐC
– Như Điều 2
– Lưu HS, HC
GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu)

2. Quyết định tăng lương đầu năm, cuối năm

CÔNG TY …….. Số: …./20….-QĐ-TLCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

….., ngày … tháng … năm 20….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tăng lương cho Nhân viên

– Căn cứ vào quy chế lương thưởng và Điều lệ hoạt động của công ty …………..

– Căn cứ hợp đồng lao động số …/HĐLĐ-…., ngày …. tháng …. năm 20…..

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông (Bà) ….. đối với sự phát triển của Công ty

– Xét đề nghị của trưởng phòng hành chính nhân sự.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày … tháng … năm 20…., mức lương chính của Ông (Bà) ………… sẽ là: ………….. (Bằng chữ: …………… triệu đồng).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà ………… căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận: – TỔNG GIÁM ĐỐC
– Như Điều 2
– Lưu HS, HC
CÔNG TY…………………
Tổng Giám đốc
quyet-dinh-tang-luong

3. Quyết định tăng lương cho nhân viên

Dưới đây là Quyết định tăng lương cho nhân viên sử dụng phổ biến tại các doanh nghiệp.

CÔNG TY……………………….

Số: ………………………….  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về việc tăng lương cho nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty …..

– Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………ngày …. tháng …..năm ….. về việc thành lập Công ty ………

– Căn cứ Điều lệ Công ty………………………………………………………………………………………..

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày…… tháng …… năm ……., mức lương của Ông/Bà ……………………………… sẽ là: ….…. (Bằng chữ:………..).

Điều 2: Các Ông/Bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà…………………. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận: – TỔNG GIÁM ĐỐC
– Như Điều 2
– Lưu HS, HC
CÔNG TY…………………
Tổng Giám đốc

4. Quyết định tăng lương

CƠ QUAN……………….
CÔNG TY…………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–
Số: …………/QĐ – ……..………., ngày……tháng…..năm…..

QUYẾT ĐỊNH
V/v tăng lương……………………………….

Giám đốc điều hành công ty………………………

Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;

– Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………………

– Căn cứ quy chế lương của công ty.

– Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

– Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày …….. tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. (Bằng chữ).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC Như Điều 2 Lưu HS, HCCÔNG TY…………………
Giám đốc điều hành    

5. Quyết định tăng lương công ty cổ phần

CÔNG TY …….. Số: …./20….-QĐ-TLCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

….., ngày … tháng … năm 20….

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Tăng lương cho nhân viên ………)

——————

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN …………………..

– Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ theo quy định của Công ty …………………

– Căn cứ vào tình hình làm việc của nhân viên trong công ty.

– Căn cứ đề xuất của quản lý: ………………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh mức lương chính của Ông (Bà) …………….. sẽ là: ………….. (Bằng chữ: …………… triệu đồng).

Điều 2: Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày …. tháng …. năm 20….. Đề nghị các phòng ban có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: – TỔNG GIÁM ĐỐC
– Như Điều 2
– Lưu HS, HC
TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu)

6. Mẫu quyết định áp dụng phụ cấp cho cán bộ nhân viên

CÔNG TYCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——
Số: ………./20…/QĐ-…………., ngày…..tháng…..năm……

QUYẾT ĐỊNH
Về việc áp dụng phụ cấp trách nhiệm cho CBNV

CÔNG TY

– Căn cứ Bộ luật lao động;

– Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty;

– Căn cứ vào năng lực, phẩm chất Ông/bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Áp dụng phụ cấp trách nhiệm cho:

Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………

Vị trí: ………………………………………………………………………………………..

Phụ cấp trách nhiệm: ……………vnđ/tháng

Ngày hiệu lực: Ngày…….tháng……năm…………

Điều 2: Ông/Bà và các Phòng ban……………. liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: – Như Điều 2; – Lưu HCNSCÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên)

7. Mẫu văn bản thông báo về việc tăng lương

CÔNG TY ….
Số: … / …
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG LƯƠNG

Giám đốc điều hành Công ty ………..

  • Căn cứ Quyết định số … / … v/v bổ nhiệm Giám đốc điều hành , ngày …/…/… ;
  • Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành số …..;
  • Căn cứ quy chế lương của Công ty ;
  • Căn cứ Hợp đồng lao động số ….. , ngày … / … / … ;
  • Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông / Bà … đối với sự phát triển của Công ty;
  • Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;

THÔNG BÁO

Điều 1: Kể từ ngày … tháng … năm … , mức lương của Ông /Bà … sẽ là … đồng (Bằng chữ: ………)

Điều 2: Các Ông /Bà Phòng nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông /Bà … làm căn cứ thi hành.

Nơi nhận : – Như Điều 2 – Lưu HS , HCCÔNG TY …….. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH