thanh-lap-cong-ty-co-phan

Mẫu thỏa thuận cổ đông phổ biến lưu hành trong các công ty cổ phần

BIÊN BẢN THỎA THUẬN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN
THỎA THUẬN GÓP VỐN
THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, ngày……tháng …..năm …., hồi…… tại trụ sở……………….. Chúng tôi gồm:

Họ và tên: ………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Chổ ở hiện tại: ……………………………………………………………………

CMND số: ………………………………………………………………………

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ………………………………………………

Họ và tên: ………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Chổ ở hiện tại: ……………………………………………………………………

CMND số: ………………………………………………………………………

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ………………………………………………

Họ và tên: ………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Chổ ở hiện tại: ……………………………………………………………………

CMND số: ………………………………………………………………………

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ………………………………………………

Họ và tên: ………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Chổ ở hiện tại: ……………………………………………………………………

CMND số: ………………………………………………………………………

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ………………………………………………

Là các cổ đông …cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

I.GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY…..

1.Ông…góp bằng tiền mặt…đồng, chiếm…tổng vốn điều lệ.

2.Ông…góp bằng tiền mặt…đồng, chiếm…tổng vốn điều lệ.

3.Ông…góp bằng tiền mặt…đồng, chiếm…tổng vốn điều lệ.

4.Ông…góp bằng tiền mặt…đồng, chiếm…tổng vốn điều lệ.

II. PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:

1.Ông…góp bằng tiền mặt…đồng, chiếm…tổng vốn điều lệ.

2.Ông…góp bằng tiền mặt…đồng, chiếm…tổng vốn điều lệ.

3.Ông…góp bằng tiền mặt…đồng, chiếm…tổng vốn điều lệ.

4.Ông…góp bằng tiền mặt…đồng, chiếm…tổng vốn điều lệ.

III. SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP:

Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận góp vốn theo các nội dung sau:

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông

Số 01/GCN cấp ngày …./…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông

Số 02/GCN cấp ngày ……/…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông

Số 03/GCN cấp ngày ……/…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông

Số 04/GCN cấp ngày ……/…/……..

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ……

IV. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông ……. giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty……

V. CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí cửÔng……….là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

Cuộc họp kết thúc lúc …..h cùng ngày.

Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây

………………

 (Ký, ghi rõ họ tên)

……………

(Ký, ghi rõ họ tên)

……………
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………

(Ký, ghi rõ họ tên)

thanh-lap-cong-ty-co-phan