thoa-thuan-tam-hoan

Mẫu Thỏa Thuận Tạm Hoãn

Mẫu thỏa thuận tạm hoãn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty ……………..

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………..

Số CMTND/ CCCD: ……….cấp ngày…………… tại……………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………..

Lý do xin tạm hoãn:

 Vào Ngày ….tháng …năm …, Công ty ……….đã ký kết Hợp đồng số….. với tôi, không xác định thời hạn/có thời hạn… tháng vào vị trí ……………..

Nhưng hiện nay, vì……………………………………………………………………………….              …………………………………………………………………………………………………………              …………………………………………………………………………………………………………              .. Do đó tôi không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng số………. từ ngày …. tháng …năm ….đến ngày…tháng… năm …. Do đó tôi viêt đơn này kính đề nghị công ty …….cho phép tôi được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động  số …kể từ ngày … tháng …năm …

Các điều khoản cụ thể liên quan đến việc tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động sẽ được quy định rõ trong thỏa thuận tạm hoãn Hợp đồng lao động hoặc một văn bản khác do hai bên chấp nhận thuận thông qua.

       Kính mong ban lãnh đạo công ty xem xét và chấp thuận yêu cầu của tôi.

                                            Trân trọng cảm ơn!

                                 ……, ngày …tháng … năm 20…                                                Người làm đơn                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

thoa-thuan-tam-hoan
  1. Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động

Têncông ty: …………………..      Số: ………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày …… tháng …… năm ………..

THỎA THUẬN TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

– Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012

– Căn cứ Nghị định số 44/NĐ-CP/2013 ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động, Thông tư 30/2013/ TT – BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về hợp đồng lao động do bộ trường Bộ Lao động – thương binh xã hội ban hành

– Căn cứ hợp đồng lao động giữa ……….. (tên đơn vị) và ông (bà) ……….. ký ngày …………..;

– Xét đơn xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động ngày ……….. của ông (bà) …………….. (chức danh, phòng ban đang công tác).

THỎA THUẬN:

Điều 1: Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động giữa …………… (tên đơn vị) và ông (bà)…………. ký ngày …………… kể từ ngày ………… đến hết ngày ………………….ông (bà) …………….. có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm, tài liệu có liên quan theo sự chỉ đạo của ông (bà) Trưởng phòng ………………. (nơi người lao động đang công tác).

Điều 2: Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà) ……………. không được hưởng lương, BHXH, BHYT và các chế độ khác từ ………… (tên đơn vị) …………(tên đơn vị) có trách nhiệm thanh toán tiền lương và các chế độ khác đối với ông (bà)……………… đến hết ngày …………… (1 ngày trước ngày tạm hoãn hợp đồng lao động).

Điều 3: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà)…………… phải có mặt tại ……………. (tên công ty). Trong trường hợp quá 15 ngày kể từ ngày hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, ông (bà) không có mặt tại …………(tên đơn vị) mà không có lý do chính đáng thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động theo quy định điều 38 Bộ Luật lao động 2012

Điều 4: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ………. (tên đơn vị) có trách nhiệm sắp xếp việc làm đối với ông (bà)…………… phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và nhu cầu cán bộ của …………. (tên đơn vị). Trong trường hợp ông (bà) …………… không đồng ý với sự phân công của …………. (tên đơn vị), hai bên thực hiện chấm dứt Hợp đồng lao động.

NGƯỜI LAO ĐỘNG  
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)