thoa-thuan-lao-dong

Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Lao Động

Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Lao Động

Mẫu số 01

TÊN DOANH NGHIỆP…….
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Tháng ….

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố……………..

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp:

2. Mã số doanh nghiệp:

3. Địa chỉ:

II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

TTHọ và tênPhòng, ban, phân xưởng làm việcLoại hợp đồng lao độngThời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐSố sổ bảo hiểmThời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương (Ngày tháng năm)Thời gian tạm hoãn HĐLĐ/nghỉ không lương (từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm)Số tiền hỗ trợTài khoản của người lao động nhận hỗ trợ (Tên TK, Số TK, Ngân hàng)Ghi chú
           
          
 Cộng         

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: ………………………………….)

Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội(Ký tên và đóng dấu)Xác nhận của tổ chức công đoàn(Ký tên và đóng dấu)Ngày ….tháng….năm….
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)
Nơi nhận
– Như trên;
– Lưu: ….
  

Hồ sơ kèm theo gồm có: Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

thoa-thuan-lao-dong