mua-ban-nha-cong-trinh-xay-dung

Mua Bán Nhà, Công Trình Xây Dựng Hình Thành Trong Tương Lai

Mua Bán Nhà, Công Trình Xây Dựng

Chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai

Theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật kinh doanh bất động sản: “Chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.”, Chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng (trong đó có các công trình nhà ở; công trình hỗn hợp; công trình có mục đích thương mại…) hình thành trong tương lai. Bất động sản hình thành trong tương lai khi đưa vào kinh doanh phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản.

Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh:

1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

mua-ban-nha-cong-trinh-xay-dung

2. Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.

Hồ sơ và mẫu hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai

Việc mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai được thực hiện theo các quy định tại Chương III của Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai được áp dụng theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; trường hợp mua, bán nhà, công trình xây dựng mà có nhiều chủ sở hữu đối với các phần khác nhau thì phải phân định rõ diện tích, trang thiết bị sử dụng chung và diện tích, trang thiết bị sử dụng riêng của các chủ sở hữu. Việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải kèm theo hồ sơ về nhà, công trình xây dựng.

Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng là thời điểm bên bán bàn giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua hoặc bên mua đã thanh toán đủ tiền cho bên bán, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

mua-ban-nha-cong-trinh-xay-dung

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì bên mua nhà, công trình xây dựng, các căn hộ, phần diện tích khác (kể cả diện tích thương mại) được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, về thời hạn sử dụng đất, thời hạn sở hữu nhà, công trình xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.