Quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 4/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trong đó có một số nội dung đáng chú ý sau:

Thứ nhất, Bổ sung định nghĩa “Trái phiếu doanh nghiệp xanh”. Theo đó, Điều 4, Khoản 3 của Nghị định này quy định “Trái phiếu doanh nghiệp xanh” là trái phiếu doanh nghiệp được phát hành để đầu tư cho các dự án bảo vệ môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường.

Thứ hai, về Điều kiện để phát hành trái phiếu không chuyển đổi trong nước, trước đây, Nghị định 90/2011/NĐ-CP Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp quy định, để phát hành trái phiếu không chuyển đổi trong nước, doanh nghiệp phải có kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành có lãi theo báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước hoặc tổ chức kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, Nghị định 163/2018/NĐ-CP sắp có hiệu lực vào tháng 02/2019 đã không còn đặt ra yêu cầu này.

Thứ ba, Nghị định 163/2018/NĐ-CP đã quy định một cách cụ thể quy trình phát hành trái phiếu tại Điều 12 của Nghị định.

Thứ tư, về đăng ký, lưu ký trái phiếu, trái phiếu phải được đăng ký, lưu ký tại tổ chức lưu ký được phép, không còn được ký gửi tại các tổ chức tín dụng như quy định hiện hành.

Từ ngày 01/02/2019, doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 24, 25, 26 và lưu ký theo quy định tại Điều 16 Nghị định 163.

Nghị định 163/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2019.