giay-chung-nhan-du-dieu-kien

Đối tượng nào cần phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hành sản xuất tốt đối với thực phẩm ?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hành sản xuất: Thông tư số 18/2019/TT-BYT hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe như sau: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn: 1. Nguyên tắc, quy định Thực hành sản xuất […]
Continue Reading