gop-von

Tài sản nào có thể dùng để góp vốn?

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm vốn góp để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập (Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

Từ đó ta có thể thấy, việc vốn góp được thực hiện trong hai thời điểm là: khi thành lập doanh nghiệp và sau khi thành lập doanh nghiệp. Việc trên sẽ làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp và tăng bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào giá trị tài sản mà tổ chức.

Tài sản góp vào doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp

1. Bản chất tài sản vốn góp

Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về tài sản góp tại Điều 34, cụ thể:

Điều 34. Tài sản

Tài sản vốn góp là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp theo quy định của pháp luật.”

gop-von

Bên cạnh đó theo luật cũ- Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định tài sản góp tại Điều 35 như sau:

Điều 35. Tài sản

Có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.”