cham-dut-hdld

Thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ là gì? Mẫu thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ phổ biến

Thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động (Căn cứ quy định tại Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019).

Như vậy, việc chấm dứt hợp đồng lao động là chấm dứt việc thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Bởi khi hợp đồng chấm dứt thì ngay lập tức quyền và nghĩa vụ của các bên cũng chấm dứt theo. 

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản được ký kết bởi người lao động và người sử dụng lao động nhằm chấm dứt, kết thúc quyền và nghĩa vụ của các bên dựa trên ý chí và nguyện vọng của mỗi bên. (Căn cứ Công ước số 58 của Tổ chức Lao động quốc tế cũng có quy định cụ thể về thỏa thuận này).

Mẫu văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động  mới nhất: 

Tên Công tyCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             
                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                           —–***—–

THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm……., chúng tôi gồm:

Công ty (“Người sử dụng lao động”)……………………… ………………………………..

Trụ sở:…………………..

Người đại diện theo pháp luật: Ông…………………..

Chức danh:…………………..

Ông (“Người lao động”):…………………………..

Số CMND:…………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………..

Hai Bên thỏa thuận và thống nhất nội dung sau:

Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng lao động

1. Hai bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động số ….. ký ngày …/…./…… và Hợp đồng đào tạo số ….. ký ngày …/…./…….

2. Tất cả các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ và các văn bản liên quan về Hợp đồng lao động và Hợp đồng Đào tạo có chữ ký của hai Bên sẽ được tự động chấm dứt từ ngày ký thỏa thuận này. Hai Bên sẽ không có yêu cầu bồi thường nào khác.

3. Thanh toán cho người lao động các khoản sau: Tổng cộng là ………….. đồng

– Lương:

– Tiền phép năm:

– Trợ cấp thôi việc:

– Trợ cấp khác:

– …………

Điều 2: Trách nhiệm của người lao động

1. Bàn giao đầy đủ tài sản và công việc đang quản lý cho anh/chị …………………….. thuộc Phòng …………………….

2. Thanh toán hết các khoản nợ (nếu có) với công ty trước ngày………

3. Cam kết không khiếu nại bất cứ điều gì sau khi được giải quyết chế độ thôi việc.

4. Bảo mật các thông tin của công ty mà anh/chị có được trong thời gian làm việc tại Công ty………………………

Điều 3: Trách nhiệm của người sử dụng lao động

1. Thực hiện đầy đủ những thỏa thuận tại Điều 1.

2. Tạo điều kiện cho người lao động bàn giao công việc.

Điều 4: Thỏa thuận khác

1. Thỏa Thuận này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau. Mỗi Bên giữ một (01) bản để thực hiện.

2. Các Bên đồng ý rằng, bằng sự hiểu biết tốt nhất của mình, đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản của Thoả thuận này.

NGƯỜI LAO ĐỘNG       (Ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG                   (Ký, đóng dấu)
cham-dut-hdld