ten-nha-dau-tu

Thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư, tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Điều chỉnh tên nhà đầu tư, tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án là thủ tục bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện để ghi nhận những nội dung thay đổi, bổ sung của dự án vào trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, quy mô, địa điểm, loại hình, vốn, thời hạn dự án, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư hoặc các nội dung khác.

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

Thủ tục điểu chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh dự án.

Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư thông thường bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/ chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Giải trình lý do điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh.
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh.
ten-nha-dau-tu

Bước 2: Nộp hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư

Thời gian cơ quan đăng ký đầu tư xử lý hồ sơ điều chỉnh dự án:

 • Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư, tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
 • Trường hợp điều chỉnh những nội dung khác tên dự án và tên nhà đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 3: Nhận kết quả

Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan đăng ký đầu tư.

Kết quả nhận được: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi nhận nội dung điều chỉnh dự án mới.

Các thay đổi dự án đầu tư cần  phải điều chỉnh dự án đầu tư để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Tên dự án đầu tư.
 • Nhà đầu tư.
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 • Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:
  • Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
  • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

Lưu ý khi điều chỉnh dự án đầu tư

 • Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp cần thay đổi các nội dung liên quan trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép kinh doanh (nếu có);
 • Đối với doanh nghiệp có Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (được cấp phép đầu tư trước ngày 01/07/2015) cần cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Nếu doanh nghiệp thay đổi có thêm nhà đầu tư góp vốn mới cần lưu ý nhà đầu tư mới phải góp vốn đầu tư vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp và lưu ý góp đúng tiến độ theo thời hạn đã cam kết theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh. Trường hợp, nhà đầu tư không góp vốn đúng tiến độ cam kết trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp phải làm thủ tục gia hạn góp vốn và bị phạt theo quy định của pháp luật.

Trên đây là quy trình và thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư, tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án. Nếu quý doanh nghiệp cần tư vấn, hỗ trợ từ đầu hoặc trong giai đoạn nào của việc điều chỉnh tên nhà đàu tư, tên tổ chức kinh tế. Vui lòng liên hệ với LTT & Lawyers, các luật sư tư vấn đầu tư của chúng tôi sẽ liên hệ với Bạn ngay khi nhận được thông tin.