Từ 01/03/2020, làm sao để phân biệt Bằng Đại học và Bằng Tại chức?

Bằng Đại học và Bằng Tại chức

Như vậy chúng ta có thể hiểu, Luật Giáo dục mới có hiệu từ ngày 1/07/2019 đối với giáo dục đại học sẽ không còn phân biệt bằng cấp giữa các hình thức đào tạo, căn cứ vào Khoản 23 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018:

“Văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương”. Điều này đồng nghĩa với việc không ghi hình thức đào tạo khi cấp bằng cử nhân. Chính vì thế, dù là hình thức đào tạo “Chính quy” hay “Tại chức” thì Văn bằng được cấp vẫn sẽ giống nhau.

lam-sao-de-phan-biet-bang-dai-hoc-bang-tai-chuc
Bằng tốt nghiệp đại học

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học. Theo đó, bên cạnh Văn bằng giáo dục đại học, sẽ cấp kèm theo Phụ lục Văn bằng bao gồm các nội dung chính sau đây:

(1) Thông tin về người được cấp văn bằng: họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh.

(2) Thông tin về văn bằng: tên cơ sở giáo dục đại học cấp bằng, chuyên ngành đào tạo, ngày nhập học, ngôn ngữ đào tạo, thời gian đào tạo, trình độ đào tạo theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam, hình thức đào tạo.

(3) Thông tin về nội dung, kết quả học tập (nếu có): tên học phần hoặc môn học, số tín chỉ của từng học phần hoặc môn học, điểm học phần hoặc môn học, tổng số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình, tên và kết quả luận văn, luận án, điểm xếp hạng tốt nghiệp.

Trường hợp văn bằng được cấp khi các tín chỉ tích lũy ở những cơ sở đào tạo khác nhau, cần ghi rõ tên môn học, số tín chỉ của từng môn học được công nhận để xét tốt nghiệp và tên cơ sở đào tạo.(4) Thông tin kết nối với văn bằng: mã số sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh; số hiệu văn bằng.

Theo đó, từ ngày 01/03/2020, về nội dung Văn bằng giáo dục đại học thì Bằng Cử nhân chính quy hay hệ tại chức sẽ có nội dung giống nhau vì không ghi nhận hình thức đào tạo. Tuy nhiên, khi tốt nghiệp, người được cấp văn bằng sẽ được cấp thêm 01 (một) Phụ lục văn bằng kết nối với Văn bằng có ghi nhận đầy đủ, chi tiết hơn các thông tin so với Văn bằng hiện hành, bao gồm cả “hình thức đào tạo”. Dựa trên các quy định trên, có thể hiểu rằng để nhận biết được “hình thức đào tạo”, có thể căn cứ vào Phụ lục văn bằng được đính kèm.