info@lttlawyers.com
(+84) 28 6270 7278
  • English
  • Tiếng Việt
LTT và Các Cộng Sự
Chuyên gia
Tư vấn pháp lý
Tìm hiểu thêm
Tư vấn chuyên sâu
Pháp lý cho cá nhân - doanh nghiệp
Tìm Hiểu Thêm

Dịch Vụ Nổi Bật

Giải Quyết Tranh Chấp

Chúng tôi quan niệm rằng, tranh tụng chỉ là giải pháp cuối cùng khi mọi nỗ lực nhằm giải quyết...
Read More
Enterprise - Investment

Doanh Nghiệp và Đầu Tư

Ngày nay, thành lập doanh nghiệp là một trong những dịch vụ sôi động và phổ biến nhất trên thị trường dịch...
Read More
Governance - Compliance

Quản Trị Doanh Nghiệp và Tuân Thủ Pháp Luật

Quản trị tuân thủ doanh nghiệp (legal compliance) là khuôn khổ những quy tắc và thực tiễn mà qua đó bộ...
Read More

Khách Hàng Tiêu Biểu

Tầm Nhìn - Xứ Mệnh

Tầm Nhìn: “Trong quan hệ với khách hàng, chúng tôi nhất quán nguyên tắc “Thân thiện – Thuận tiện” trong các sản phẩm dịch vụ pháp lý được cung cấp tới khách hàng. Sự tồn tại và phát triển của LTT & Lawyers gắn liền với các giá trị mang lại cho khách hàng.”

Xứ Mệnh: “LTT & Lawyers thiết lập và duy trì bộ tiêu chuẩn chất lượng trong cung cấp dịch vụ pháp lý. Đồng thời các luật sư LTT & Lawyers cũng vận dụng các kiến thức về quản trị, kiểm soát rủi ro và nhân sự để các sản phẩm pháp lý của chúng tôi có tính thực tiễn và khả năng vận dụng cao.”

Hội Đồng

Đánh Giá

Video