Tỷ lệ thông qua nghị quyết quyết định mức cổ tức của cổ đông

Mức cổ tức của cổ đông:

Tỷ lệ thông qua nghị quyết quyết định mức cổ tức của cổ đông

Khi thành lập doanh nghiệp, cụ thể là công ty cổ phần, cổ đông không chỉ hướng đến việc phát triển và mở rộng công ty mà còn vì được hưởng lợi nhuận khi công ty hoạt động có lãi. Đối với công ty cổ phần, lợi nhuận mà cổ đông có thể được nhận là cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính. (Điều 4.3 Luật Doanh nghiệp năm 2014)

Theo quy định tại Điều 114.1 (b) và Điều 132.2 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông phổ thông có quyền nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cổ tức được trả cho cổ đông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty có thể chi trả cổ tức cho cổ đông khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  • Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
  • Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; và
  • Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Để có thể quyết định mức cổ tức hàng năm của Công ty thì theo quy định của Điều 144.1 (e) Luật Doanh nghiệp năm 2014, trong trường hợp Điều lệ có quy định thì Đại hội đồng cổ đông được quyền quyết định mức cổ tức khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (tỷ lệ cụ thể được quy định trong Điều lệ). Tuy nhiên, trong trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định về tỷ lệ cụ thể của nghị quyết liên quan đến vấn đề này được thông qua thì tỷ lệ được xác định để nghị quyết liên quan đến quyền quyết định mức cổ tức của Đại hội đồng cổ đông của Công ty được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành theo quy định tại Điều 144.2 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Do đó, với số cổ đông chiếm tỷ lệ 51% tổng số phiếu biểu quyết trong Công ty đồng ý thông qua nghị quyết liên quan đến quyền quyết định mức cổ tức thì nghị quyết được thông qua hợp lệ. Sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty quyết định mức cổ tức chi trả cho cổ đông thì theo quy định tại Điều 132.4 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần.

——————————

[LTT & LAWYERS:] Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.

Mọi vướng mắt pháp lý liên quan đến chủ đề này xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi:

☎️ Công ty Luật TNHH LTT Và Các Cộng Sự
– E-mail: info@lttlawyers.com
– Phone: (+84) 906 122 830
– Website: www.lttlawyers.com
– Trụ sở chính: Tầng 19, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiều, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.