quyet-dinh-cham-dut-hop-dong-lao-dong

Mẫu Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

CÔNG TY CP/TNHH ABCD                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              ***                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ___/2022/QĐ-ABCD                                           ——–o0o——–   

                                                                                        Địa danh, ngày  ___  tháng __ năm
QUYẾT ĐỊNH

VV:
Chấm dứt hợp đồng lao động
——————–

 GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP/TNHH ABCD 

 –  Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm 20…;-

–   Căn cứ Hợp đồng lao động số ………………………………………………………………………………………………;

–   Căn cứ Quyết định …………………………………………………………………………………………………………….;

–   Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số của ………………………., đối với Ông Nguyễn Văn A;

–   Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Văn A, là cán bộ/công nhân viên thuộc phòng:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………;
Lý do: (Bị xử lý vi phạm hoặc bị kết án theo quyết định của tòa án, hết thời gian theo Hợp đồng lao động đã ký mà không gia hạn…) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kể từ ngày ___/___/___

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Văn A được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông Nguyễn Văn A căn cứ quyết định thi hành.

      Nơi nhận:                                                                      GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC
      –  Cá nhân Ông Nguyễn Văn A;

      –  Công đoàn Công ty;

      –  Phòng TC & NS;

      –  P21 (Đăng tin);

      –  Lưu VP, HS                                                                         NGUYỄN VĂN B   

Có thể bạn quan tâm Dấu hiệu nhận biết chấm dứt hợp đồng lao động sai luật

Trên đây là Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động phổ biến mà các doanh nghiệp hay sử dụng. Trường hợp doanh nghiệp của Bạn cần tư vấn pháp lý về Luật lao động hoặc sa thải người lao động đúng luật. Vui lòng liên hệ với LTT & Lawyers, chúng tôi sẽ phản hồi Bạn ngay khi tiếp nhận thông tin.