Tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh có được tự quyết định giá bán hàng hóa, dịch vụ không?

Quyế định giá bán hàng hóa, dịch vụ: To toàn bộ hệ thống kinh tế quốc gia có thể vận hành theo trường học cơ bản, giá thành chính là một trong các trọng yếu tố. Giá cả hành hóa, dịch vụ sẽ phản ánh được quy luật cung – cầu hiện hữu của từng […]
Continue Reading